ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4030/2011

Συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας το έγγραφο με Α.Π. 45842 του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με θέμα ‘’Ενεργοποίηση άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»’’.