Εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων (16,Ν.1337/83)

Η έκδοση απόφασης οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για το υποβληθέν µε βάση τις διατάξεις του ν. 1337/83 κτίσµα, δεν εµποδίζει την υπαγωγή των νέων αυθαιρέτων που έχουν εκτελεστεί σε αυτό στις διατάξεις του ν. 4014/11.