ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στις 14/12/2011 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι εκλογές του Συλλόγου ∆ιπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εύβοιας, για την ανάδειξη του Νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου & μετά δε την ψηφοφορία και την ανάδειξη του Επταμελούς Συμβούλιου, συγκροτήθηκε σε σώμα ως έξης: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γωγώ Ρουσοδήμου ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γιάννης Κυριάκης ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κων/νος Μώρος ΤΑΜΙΑΣ ∆ομενίκη Οικονόμου ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ημήτρης Ματσούκας ΜΕΛΗ Βασίλης Ντόβρος Παλόγου Σοφία     Δ.Τ. ΕΚΛΟΓΩΝ