ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Συνάδελφοι,

Προκειμένου να συγκροτηθεί στη Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας το Συμβούλιο

Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, του ν.4030/2011 (249 Α’), η

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ζητά να υποβληθεί από το Τμήμα

μας κατάλογος μελών μας, προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία μετά από κλήρωση να

προχωρήσει στη επιλογή των μελών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) .

Σημειώνεται ότι για να καταστεί κάποιος υποψήφιος πρέπει να πληρεί (άρθρο 23 του

Ν. 4030/2011) δύο από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία

β. Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

γ. Δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων

δ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικές σχολές

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4030/2011,

1) Η θητεία των μελών των ΣΑ είναι διετής. Μετά τη λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο

ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών του ΣΑ, εκτός αν παρεμβληθεί διάστημα

μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών

2) Σε περίπτωση που με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψήφιων μελών με τα

προβλεπόμενα προσόντα, μπορεί να ανανεώνεται η θητεία δύο μελών.

Σας καλούμε λοιπόν όσοι ενδιαφέρεστε και αφού διαθέτεται τα απαιτούμενα

κριτήρια, να υποβάλλεται άμεσα αίτηση στα γραφεία του Τμήματος μας, ή να την

αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: tee_hal@tee.gr, ή στο Fax

2221061287.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9-3-2016 έως

τις 3.00 μ.μ. Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Capture

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑ