Εφαρμογή μέσου συντελεστή δόμησης, μετά την ισχύ του ν. 4269/2014

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι η κατάργηση των άρθρων του Ν.
2508/97 δε συνεπάγεται την κατάργηση των Διοικητικών Πράξεων οι οποίες εκδόθηκαν κατ΄
εξουσιοδότηση του Νόμου και οι οποίες δεσμεύονται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του.
Συμπερασματικά σας γνωρίζουμε ότι οι χρήσεις γης που έχουν καθορισθεί από ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ
με τις διατάξεις του Ν. 1337/83 ή του Ν. 2508/97 μετά τις 13/06/1997 (ημερομηνία δημοσίευσης
του ν. 2508/97) είναι δεσμευτικές και απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών για την
ανέγερση κτιρίων μη συμβιβαζομένων προς τη χρήση που προβλέπεται από αυτά. Για τα ΓΠΣ
που έχουν εγκριθεί πριν τις 13/06/1997 ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 51 του ν.
4178/2013 όπως διευκρινίστηκαν στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ. 5113/24-02-2015 έγγραφό
μας.
Τέλος όσον αφορά σε περιοχές στις οποίες ισχύουν Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που έχουν
εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 & 9 του άρθρου 4 του Ν 2508/97 μέχρι την
έγκριση πολεοδομικής μελέτης απαγορεύεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με συντελεστή
δόμησης μεγαλύτερο από το μέσο συντελεστή δόμησης που προβλέπεται από το ΓΠΣ.

Δείτε το επίσημο έγγραφο εδώ:Εφαρμογή μέσου συντελεστή δόμησης, μετά την ισχύ του ν. 42692014