ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στις 14/12/2011 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι εκλογές του Συλλόγου ∆ιπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εύβοιας, για την ανάδειξη του Νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου & μετά δε την ψηφοφορία και την ανάδειξη του Επταμελούς Συμβούλιου, συγκροτήθηκε σε σώμα ως έξης:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Γωγώ Ρουσοδήμου

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Γιάννης Κυριάκης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κων/νος Μώρος

ΤΑΜΙΑΣ

∆ομενίκη Οικονόμου

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ημήτρης Ματσούκας

ΜΕΛΗ

Βασίλης Ντόβρος

Παλόγου Σοφία

 


 ds_syllogou

Δ.Τ. ΕΚΛΟΓΩΝ 14.12