Οδηγίες περί προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές βεβαιωθέντων στις ΔΟΥ

Στις περιπτώσεις που βεβαιωµένα στις ∆.Ο.Υ. πρόστιµα επί αυθαιρέτων κτισµάτων
τροποποιούνται ή διαγράφονται για οποιονδήποτε λόγο από την εν ευρεία εννοία βεβαιούσα
αρχή, αλλά όχι λόγω υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4014/2011, όπως ισχύει,
τυγχάνουν εφαρµογής οι γενικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 98 «Εκπτωση εσόδων
που έχουν βεβαιωθεί» του Π.∆.16/89 ΦΕΚ 6Α’, Κανονισµός Λειτουργίας των ∆.Ο.Υ., και
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 99 «Ατοµικά Φύλλα Έκπτωσης (ΑΦΕΚ)».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: 36796,7-13 περί βεβαιωθέντων προστίμων

Leave a Reply