Νέο σύστημα πληρωμής του ΦΠΑ

Αλλάζει πάλι ο τρόπος πληρωμής του ΦΠΑ. Με την υποβολή της δήλωσης θα βεβαιώνεται το ποσό, αλλά δεν θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα ισχύοντα έως την 1-1-2014. Με το παλιό σύστημα ήταν υποχρεωτική η καταβολή τουλάχιστον 10 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό εξοφλούνταν σε δύο δόσεις. Τώρα ο φορολογούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το 10ευρω. Θα πληρώνει το ποσό σε δόσεις που θα ορίσει το υπουργείο Οικονομικών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού, από την επομένη θα μπαίνουν τόκοι και προσαυξήσεις. Η αλλαγή στο καθεστώς πληρωμής του ΦΠΑ προέκυψε μετά την αποσύνδεση από την 1η του έτους της υποβολής της δήλωσης από την πληρωμή του φόρου.
FPAΟμως για ορισμένες κατηγορίες άλλων δηλώσεων (νομικών προσώπων), ο φόρος θα είναι άμεσα απαιτητός. Σε περίπτωση που δεν εξοφλούνται αυθημερόν οι οφειλόμενοι φόροι, θα επιβάλλονται τόκοι. Υποχρέωση πληρωμής των φόρων υπάρχει ακόμα και για λανθασμένες δηλώσεις, πριν γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η αποσύνδεση της υποβολής δήλωσης από την καταβολή του φόρου σημαίνει ότι ταυτόχρονα με την οριστικοποίηση υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης (εκτελεστός τίτλος), το ποσό φόρου που προκύπτει βεβαιώνεται άμεσα στον φορολογούμενο.
Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης εκδίδεται το σημείωμα για την πληρωμή του φόρου στο οποίο περιέχεται ο αριθμός της «Ταυτότητας Οφειλής (Τ.Ο.)», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ μέσω «Βεβαιωμένων Οφειλών».
Η ανακοίνωση της ΓΓΔΕ
Οπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΓΓΔΕ, η αποσύνδεση δηλώσεων από την καταβολή του φόρου συνεπάγεται ότι:
● Με την υποβολή – οριστικοποίηση της δήλωσης -εφόσον είναι χρεωστική- βεβαιώνεται ο φόρος που προκύπτει από αυτή, χωρίς να προαπαιτείται η καταβολή του. Επομένως, σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων -μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης- ότι αυτή είναι λανθασμένη, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής της με τη μη καταβολή του φόρου, αλλά ο φορολογούμενος οφείλει να προβεί εκ νέου σε υποβολή δήλωσης.
● Στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων για τις οποίες δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής και η πληρωμή τους γίνεται με την υποβολή, η ταυτότητα οφειλής εκδίδεται με ημερομηνία λήξης της δόσης την τρέχουσα ημερομηνία. Στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που η υποβολή είναι εμπρόθεσμη, αν η καταβολή δεν γίνει μέσα στο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας των εναλλακτικών δικτύων (όπως web-banking) τότε θεωρείται πως έχει καταβληθεί την επόμενη ημέρα και συντρέχει περίπτωση τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
Η ΓΓΔΕ ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι για δηλώσεις ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Παρακρατούμενων Φόρων, Ειδικών Φόρων και Τελών, που υποβάλλονται από 1.1.2014, η πληρωμή γίνεται μέσω Ταυτότητας Οφειλής (Βεβαιωμένες Οφειλές).
Κ.ΤΣ.

Leave a Reply