Υποχρέωση εκπόνησης εξαρτημένων τοπογραφικών κατά ΕΓΣΑ ΄87

Ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν.4030/2011
Σχετ.: Έγγραφο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με Α.Π. 46334/09-01-2013.
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Μετά από παρακολούθηση της εφαρμογής του θέματος από τις υπηρεσίες δόμησης και μετά από
τη συγκέντρωση σχετικών ερωτημάτων, ζητάμε να προβείτε στις παρακάτω διευκρινίσεις για
διευκόλυνση του έργου των υπηρεσιών και των συναλλασσόμενων.
α) Η αρχιτεκτονική αποτύπωση κτιρίου όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 108 του Ν. 696/77 όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 515/85 αποτελεί διακριτή εργασία και αμείβεται ιδιαίτερα, όπως
αντίστοιχα και η στατική αποτύπωση. Ιδιαίτερα στα διατηρητέα ή ιστορικά κτίρια αρμοδιότητας
ΥΠΠΟ, ισχύουν επιπλέον πρόσθετες αντίστοιχες προδιαγραφές και ειδική μέθοδος υπολογισμού
της αμοιβής της σύνθετης και σημαντικής αυτής εργασίας.
Επομένως στην πρόβλεψη του νομοθέτη για εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης από
αρχιτέκτονες σε διατηρητέα κτίρια ή εντός ιστορικών κέντρων ή παραδοσιακών περιοχών και
οικισμών, πρέπει να διευκρινισθεί ότι εμπεριέχεται και η αρχιτεκτονική αποτύπωση υφιστάμενων
τέτοιων κτιρίων.
Επίσης στις τεχνικές εκθέσεις για άδειες μικρής κλίμακας για οιαδήποτε επέμβαση στα
συγκεκριμένα κτίρια όπως και στις αντίστοιχες επιβλέψεις των εργασιών, πρέπει να ισχύει το
διακριτό δικαίωμα της γενικής επίβλεψης αρχιτεκτονικών από αρχιτέκτονες και αντίστοιχα στατικών
όπου απαιτείται από Πολιτικούς Μηχανικούς, όπως προβλέπεται για τις μελέτες.
β) Ότι η παραπάνω διάταξη αφορά όλα τα κτίρια χρήζοντα προστασίας, τα διατηρητέα κτίρια, τα
χαρακτηρισμένα σαν συνοδείας και αυτά που βρίσκονται στο στάδιο του χαρακτηρισμού τους.
γ) Ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις του άρθρου 8 του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»,έχουν ισχύ και εφαρμόζονται σε όλα τα κτίρια
εντός ιστορικού κέντρου ή παραδοσιακού οικισμού και όχι μόνο στα χαρακτηρισμένα εξ’ αυτών
(διευκρίνιση σχετικής ορολογίας).
Επιπροσθέτως να διευκρινιστεί ότι ιστορικό κέντρο, παραδοσιακός οικισμός, ζώνη προστασίας
μνημείων κλπ. αποτελούν ευρύτερες περιοχές εφαρμογής του άρθρου 8.
Ζητάμε επίσης τη δημοσιοποίηση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ όλων των περιοχών
και κτιρίων ανά περιφέρεια, με συμπερίληψη των διατηρητέων και αντίστοιχων περιοχών του
ΥΠΠΟ, για διευκόλυνση των υπηρεσιών δόμησης και άρση οιωνδήποτε αμφισβητήσεων ή
καταστρατηγήσεων.
Σημειώνουμε ότι με τη διάταξη αυτή για την αντιμετώπιση των θεμάτων των πλέον σημαντικών και
ευαίσθητων πολιτισμικά κτιρίων και περιοχών, κρίθηκε ως μόνο αρμόδιο το επιστημονικό πεδίο
του αρχιτέκτονα και τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ η συνεργασία των σχετικών ειδικοτήτων στην
αντιμετώπιση και υλοποίηση ενός άρτιου επιστημονικά και τεχνικά έργου.
Στη διάθεσή σας για κάθε συμβολή για την υλοποίηση των παραπάνω.

46586 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

46587 ΔΙΕΥΚΡ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΘΡ 8 Ν. 4030 (1)

Leave a Reply