Χωρίς γερά θεμέλια ο νέος οικοδομικός κανονισμός

Η διαδικασία για τη δόμηση άλλαξε με το ν.4030/2011, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν δήμιουργηθεί οι δομές που είναι απαραίτητες για να υποστηρίζουν τις νέες ρυθμίσεις.
To ΥΠΕΚΑ, 1,5 χρόνο μετά το ν.4030/2011, πρέπει να κάνει διάφορα «μπαλώματα», που επί της ουσίας καταστρατηγούν το πνεύμα του υφιστάμενου τρόπου δόμησης. Και ευτυχώς που όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που οι νέες κατασκευές στη χώρα μας είναι ελάχιστες. Πρόσφατα, το ΥΠΕΚΑ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε εγκύκλιο, καθώς μετά την έναρξη ισχύος του 4030/2011 και κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περί ελέγχου κατασκευών, υπήρξαν πολλά ερωτήματα, κυρίως από Υπηρεσίες Δόμησης που αφορούσαν τη νόμιμη διαδικασία αντιμετώπισης των περιπτώσεων δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, που οι οικοδομικές εργασίες έχουν συνεχισθεί πέραν του σταδίου του προβλεπόμενου αρχικού ελέγχου κατά τις διατάξεις του νέου νόμου, καθώς ο επιβλέπων μηχανικός δεν αιτήθηκε εγκαίρως τον ορισμό ελεγκτή δόμησης.
Εγκύκλιος για ιδιωτικά έργα
Αναφορικά με τα ιδιωτικά έργα, n εγκύκλιος μεταξύ άλλων ορίζει: “Επειδή n αρμόδια Υπηρεσία (ΕΥΕΔ) για τον ορισμό ελεγκτών δόμησης συγκροτήθηκε στις 31.03.2012 και η διαδικασία ορισμού ελεγκτών δόμησης εκκίνησε εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, άδειες δόμησης που εκδόθηκαν σε διάστημα δυο μηνών από τη συγκρότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (δηλαδή μέχρι 31.05.2012) και για τις οποίες δεν ορίστηκε ελεγκτής δόμησης στο πρώτο στάδιο κατά τις διατάξεις του N.4030/2011 και της υπ’ αριθμ. 9875/2012 ΚΥΑ, οι εργασίες δόμησης δεν θεωρούνται αυθαίρετες και δεν διακόπτονται, εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης υπεύθυνη δήλωση από τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό, στην οποία διατυπώνεται ότι n κατασκευή έχει εκτελεστεί νομίμως, σύμφωνα με την άδεια δόμησης, n οποία εκδόθηκε πρό της 31.05.2012”.
Ελεγκτής
Περαιτέρω, επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί ο αμέσως επόμενος έλεγχος από ελεγκτή δόμησης, αναλόγως του σταδίου των εργασιών για την ορθή ολοκλήρωσή τους και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. Στο πόρισμα σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε ο προήγούμενος έλεγχος, αλλά έχει υποβληθεί δήλωση για το σύννομο των εργασιών aπό τον αρμόδιο επιβλέποντα, σύμφωνα με άδεια δόμησης πού εκδόθηκε προ της 31.05.2012.
Σημειώνεται σχετικά πως πρόσφατα ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής) προέβη σε έντονη διαμαρτυρία, καθώς, όπως σημειώνουν τα στελέχη του, n ερμηνεία του YΠEKA για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αδράνεια των υπηρεσιών του για βελτίωση των από καιρού διαπιστωμένων και διατυπωμένων προβλημάτων του ν.4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και άλλες διατάξεις», οδηγούν σε ουσιαστική αδυναμία εφαρμογής και λειτουργίας και των δύο νόμων.
Παράλληλα, επιτείνει τη δυνατότητα επιλεκτικής χρήσης και ερμηνείας διατάξεων από τους ελεγκτές, μεγεθύνοντας την ασάφεια της πολεοδομικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα τους γνωστούς κινδύνους διαπλοκής και διαφθοράς, ενώ ενισχύει την εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών σε περιπτώσεις μικρής σημασίας εργασιών, σε αντίθεση με την πρόθεση του νομοθέτη για διευκόλυνση του πολίτη, με αποτέλεσμα την αύξηση τη γραφειοκρατίας και τη μείωση της παραγωγικότητας. Επιπλέον ο ΣΑΔΑΣ κάνει λόγο για υπερβολές και αστοχίες του ν.4030/11, όπως n απαίτηση σύνταξης διαγράμματος δόμησης σε κατεδαφίσεις ή σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μεταβολές των ελεγχομένων μετρικών στοιχείων του διαγράμματος ή την ατελή θεσμοθέτηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, της διαπλοκής και της διαφθοράς, θεωρούν απαραίτητο να επανεξετασθούν οι διατάξεις που καθορίζουν το πεδίο αρμοδιότητας και ευθύνης διαφόρων υπηρεσιών και υπουργείων που εμπλέκονται στην παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος και να προσαρμοστεί ο αρχαιολογικός νόμος στις ενσωματωμένες στην εθνική νομοθεσία διεθνείς συμβάσεις και το Σύνταγμα.
Της Τέτης Ηγουμενίδη

Leave a Reply