ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμοι Κύριοι,
Ενημερωθήκαμε από μέλη μας ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους χρηματοδότησε 42 Δήμους προκειμένου να γίνει εξόφληση οφειλομένων.
Τα οφειλόμενα σήμερα υπολογίζονται με βάση τα εκκρεμούντα θεωρημένα τιμολόγια προς
αποπληρωμή.
Οι εργολήπτες και οι προμηθευτές υποχρεούνται για τα οφειλόμενα να κόβουν θεωρημένα
τιμολόγια πριν εισπράξουν την αντίστοιχη αμοιβή. Με βάση το καθεστώς αυτό οι Δήμοι
ισχυρίζονται ότι μόνο τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται στα οφειλόμενα.
Οι αρχιτέκτονες – μελετητές, σύμφωνα με τον Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151/19-09-1994), είναι
ελεύθεροι επαγγελματίες και ως χρόνος κτήσεως της αμοιβής τους από υπηρεσίες ελευθέρων
επαγγελματιών θεωρείται «ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος εισπράττει αυτό». Επομένως δεν
κόβουν θεωρημένα τιμολόγια παρά όταν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εξόφλησής τους.
Με βάση τα παραπάνω, για μελέτες παρελθόντων ετών οφείλονται όσα ποσά υφισταμένων
θεωρημένων λογαριασμών, που είναι το μόνο επιβεβαιωτικό στοιχείο για τους μελετητές που δεν
είναι αμφισβητήσιμο, δεν έχουν εξοφληθεί.
Μετά λοιπόν τη συλλογή της κατάλληλης πληροφορίας από την υπηρεσία σας, παρακαλούμε να
συμπεριληφθούν και οι μελετητές στη διαδικασία υπολογισμού των οφειλομένων.

46450 YΠ ΕΣΩΤΕΡ ΓΕΝ ΛΟΓΙΣΤ ΚΡΑΤΟΥΣ

Leave a Reply