∆ιευκρινίσεις και πεδίο εφαρµογής άρθρου 70 του ν. 4042/2011»

Κατόπιν ερωτηµάτων που προέκυψαν σχετικά µε το ζήτηµα των
Παλιννοστούντων οµογενών και το πεδίο εφαρµογής της ως άνω διάταξης
διευκρινίζουµε τα εξής:
Από την διατύπωση της διάταξης του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 70
του ν.4042/2012 (Α 24) προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρµογής της εµπίπτει κάθε
κατηγορία Ελλήνων οµογενών (ενδεικτικά ν. 2790/2000 και 2130/1993, πβλπ και ΣτΕ
196/2011) εφόσον πληρούται και η τασσόµενη προϋπόθεση της εγγραφής στα
µητρώα αρρένων ή δηµοτολόγια του οικείου ∆ήµου, για την οποία είναι απαραίτητη η
κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας µε οποιονδήποτε τρόπο (είτε δυνάµει των συνθηκών
Λωζάνης ή Αγκυρας, είτε µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την απονοµή της
Ελληνικής Ιθαγένειας).
∆ιευκρινίζεται ότι η παραπάνω διάταξη δεν αφορά µόνο τους
Παλιννοστούντες οµογενείς, οι οποίοι µπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική
Ιθαγένεια µε βάση το άρθρο 1 του νόµου 2790/2000, ούτε και αποκλείει τους
ποντιακής καταγωγής οµογενείς Έλληνες, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την Ελληνική
Ιθαγένεια, υπαγόµενοι στο πεδίο εφαρµογής της Συνθήκης της Λωζάνης ή της
ΑΔΑ: Β4990-ΠΤΞ2
Άγκυρας προ της ισχύος του Ν.2130/1993 – λόγω άφιξής τους στην χώρα πριν την
ηµεροµηνία ισχύος του νόµου αυτού – στα έγγραφα των οποίων δεν αναγράφεται
ρητά η ένδειξη παλιννόστηση και των οποίων ο τόπος προέλευσης και η εθνική τους
καταγωγή αποδεικνύονται από εν ισχύ δηµόσια έγγραφα (όπως ενδεικτικά: δήλωση
άφιξης αλλοδαπού, όπου ρητά αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος προέλευσης,
πιστοποιητικό εγγραφής του ενδιαφεροµένου σε δηµοτολόγιο ΟΤΑ της χώρας εκ του
οποίου αποδεικνύεται η νοµική βάση κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας αυτού),
δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ούτε από το γράµµα της διάταξης που δεν
ορίζει τέτοια προϋπόθεση, αλλά ούτε και από τον σκοπό της που είναι η ίση
µεταχείριση όλων των παλιννοστούντων Ελλήνων οµογενών, ασχέτως του τρόπου
που αυτοί απέκτησαν την Ελληνική υπηκοότητα.

Leave a Reply