Σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας σε εφαρμογή των Εγκυκλίων 1/2012 και 7/2012 του ΥΠΕΚΑ

Θέμα: Σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας σε εφαρμογή των Εγκυκλίων 
Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορμή επισημάνσεις πολιτών σχετικά με τη σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα
κοινής ωφέλειας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα υποκαταστήματα της ΔΕΗ για
την εφαρμογή των Εγκυκλίων 1/2012 και 7/2012 του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα την
παρ. Β 2 της Εγκ. 1/2012 και την παρ. Γ 1 της Εγκ. 7/2012 (εργοταξιακή παροχή),
προκειμένου να υπάρξει ενιαία και ομαλή λειτουργία στην εξυπηρέτηση των πολιτών
και τη διευκόλυνση του έργου των Υπηρεσιών Δόμησης.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι στην παρ. Γ 1 της Εγκ. 7/2012 αναφέρεται : ‘Μετά την
ισχύ του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79 Α’) και ειδικότερα
της ρύθμισης της παρ. 5 του άρθρου 29, όπου ορίζεται ότι «Η ισχύς των οικοδομικών
αδειών, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται κατά τρία έτη»,
παρατείνεται αυτόματα για τρία έτη η προσωρινή σύνδεση (εργοταξιακό ρεύμα) που
είχαν οι ανεγειρόμενες οικοδομές, χωρίς περαιτέρω ενέργειες των Υπηρεσιών
Δόμησης.’
Επομένως διευκρινίζεται ότι μόνο για τις ανωτέρω οικοδομικές άδειες των οποίων
παρατείνεται η ισχύς και για το χρονικό διάστημα παράτασης της ισχύος τους,
καταργούνται οι ενέργειες των Υπηρεσιών Δόμησης για την ανανέωση της
εργοταξιακής παροχής που προβλέπεται στην παρ. 2 της Εγκ. 87/88 (Αρ. πρωτ.
67832/88), με την οποία συμπληρώθηκε η παρ. 7 της Εγκ. 61/85 και ο ιδιοκτήτης
απευθύνεται πλέον στη ΔΕΗ με αίτησή του συνοδευόμενη από αντίγραφο του
εντύπου της οικοδομικής άδειας και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι η
συγκεκριμένη οικοδομική άδεια εμπίπτει στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν.
4067/2012.
Παρακαλούμε  για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΑ

Leave a Reply