Εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων (16,Ν.1337/83)

Η έκδοση απόφασης οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση από τον Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για το υποβληθέν µε βάση τις διατάξεις του ν. 1337/83 κτίσµα, δεν
εµποδίζει την υπαγωγή των νέων αυθαιρέτων που έχουν εκτελεστεί σε αυτό στις διατάξεις του ν.
4014/11.

Έγγραφο 5998/18-5-2012

“Εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων του άρθρου 16 του ν. 1337/83 στα οποία έχουν κατασκευαστεί και νέες αυθαίρετες κατασκευές”

http://www.ypeka.gr/

Leave a Reply