Μητρώο Μηχανικών (παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4030/11)

Προανακοίνωση νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με το Μητρώο Μηχανικών (παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4030/11)

ΘΕΜΑ : Προανακοίνωση νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με το Μητρώο Μηχανικών
(παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4030/11)
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από τις Υπηρεσίες Δόμησης της
Επικράτειας σας γνωρίζουμε τα εξής :
α) Με την παρ. 1, του άρθρου 8, του ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 249 Α’) ορίζεται ότι :
«Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τηρείται μητρώο
στο οποίο παρέχεται δημόσια πρόσβαση, με τα στοιχεία των μηχανικών. Αυτό
περιλαμβάνει τα επαγγελματικά προσόντα μηχανικού, τον τίτλο σπουδών, την
ειδικότητα, την άδεια άσκησης και τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα. Ο αριθμός
του μητρώου είναι μοναδικός για κάθε μηχανικό, ενώ η δήλωσή του και ο έλεγχος
του στοιχείου από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης
και της άδειας δόμησης.»
β) Το Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών δεν έχει συγκροτηθεί
ακόμη.
γ) Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος και μέχρι τη συγκρότηση του
Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών σας γνωρίζουμε ότι στο σχέδιο
νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», όπως αυτό υποβλήθηκε στη Βουλή και
ειδικότερα στο άρθρο 30 αυτού προβλέπεται :
«Η ισχύς της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.
4030/2011 αρχίζει μετά την έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία διαπιστώνεται η οργάνωση του
μητρώου του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου. Εγκρίσεις και άδειες
δόμησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, χωρίς τη
δήλωση του αριθμού του μηχανικού στο μητρώο της παραπάνω διάταξης
θεωρούνται νομίμως εκδοθείσες.»

Leave a Reply