Πέφτει η οικοδομή, ανεβαίνουν οι τιμές των υλικών

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του µηνός Απριλίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου2011, σηµείωσε αύξηση 1,0%, έναντι αύξησης2,7% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους2011 προς το2010 (Πίνακας1).

Εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων (16,Ν.1337/83)

Η έκδοση απόφασης οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για το υποβληθέν µε βάση τις διατάξεις του ν. 1337/83 κτίσµα, δεν εµποδίζει την υπαγωγή των νέων αυθαιρέτων που έχουν εκτελεστεί σε αυτό στις διατάξεις του ν. 4014/11.

Τροποποίηση της Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 22 186 (ΦΕΚ 1494/Β/4 Μαΐου 2012) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 26804/16−6−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄ 1427)

Κατασκηνώσεις ΤΣΜΕΔΕ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΣΜΕΔΕ Φέτος θα ισχύσει για ΕΚΤΗ χρονιά το σύστημα της κράτησης θέσεων στις κατασκηνώσεις. Οι ασφαλισμένοι μας θα πρέπει να επικοινωνούν με τη κατασκήνωση της αρεσκείας τους, να δηλώνουν τον ασφαλιστικό τους φορέα, να ενημερώνονται για τη πληρότητά της στη περίοδο που τους ενδιαφέρει και τέλος να προχωρούν σε κράτηση θέσης για το παιδί τους.