Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του Ν.4014/2011

“Παράταση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011”

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 παρατείνεται μέχρι την 30.9.2012.

Απόφαση Αριθμ. οικ. 16943 (ΦΕΚ 1005/Β/3 Απριλίου 2012)

Leave a Reply