Διαδικασία Ελέγχου από τους Ελεγκτές Δόμησης

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η διαδικασία που θα ακολουθείται κατα τον έλεγχο του έργου από τον ελεγκτή δόμησης.

Leave a Reply