Αυθαίρετα: εξαιρούνται της κατεδάφισης εντός πάρκων και αλσών

Αλλαγές που αφορούν τα πάρκα και τα άλση φέρνει το ΥΠΕΚΑ με καινούργιες τροπολογίες στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ). Πλέον σε αυτές τις εκτάσεις, σε τμήμα τους που δεν έχει δασική βλάστηση, θα επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων, απαραίτητων για τη λειτουργία των πάρκων.

Η καταλαμβανόμενη έκταση θα μπορεί να φτάνει το 5% της συνολικής έκστασής τους και κατ’ ανώτατο όριο τα δέκα στρέμματα. Το είδος των έργων και των εργασιών θα εξειδικεύεται με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υφιστάμενα κτίρια και υποδομές εντός πάρκων και αλσών θα μπορούν να εξαιρούνται της κατεδάφισης εφόσον πληρούν προϋποθέσεις που θέτει ο Δασικός Κώδικας και εάν ο δήμος της περιοχής εξασφαλίσει εντός τριών ετών (από την έναρξη ισχύος του νόμου) τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
Επίσης εξαιρούνται της κατεδάφισης και όσα κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές κατασκευάστηκαν από το υπουργείο Δημοσίων Έργων και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε πάρκα, άλση και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις τροπολογίες του ΥΠΕΚΑ, τυχόν πράξεις της διοίκησης οι οποίες εκδόθηκαν για την προστασία των συγκεκριμένων πάρκων και αλσών θα ανακαλούνται.
Παράλληλα ανοίγει παράθυρο για τις αναδασωτέες εκτάσεις. Ειδικότερα, αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων που αφορούν πάρκα και άλση θα αίρονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας μετά τη δημιουργία ή αναδημιουργία της δασικής βλάστησης.
Φορέας Διαχείρισης για το Τατόι
Φορέας Διαχείρισης Κτήματος Τατοΐου δημιουργείται για τη διαχείριση του πρώην βασιλικού κτήματος.
Σύμφωνα με τροπολογία στο σχέδιο νόμου για τον ΝΟΚ οι αρμοδιότητές του, μεταξύ άλλων, θα είναι η λειτουργία αναψυκτηρίου, εστιατορίου, ιππικών και άλλων εγκαταστάσεων, η διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων και η οικονομική διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων προκειμένου να εξασφαλίζεται η συντήρηση του Πάρκου, των κτιρίων και των εγκαταστάσεων.
Ακόμη θα έχει την ευθύνη για την προστασία και συντήρηση εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος και θα συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς για τις απαιτούμενες επεμβάσεις.
Μάχη Τράτσα

Leave a Reply