∆υνατότητα άδειας δόµησης σε συνιδιοκτησίες µε αυθαίρετα κτίσµατα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 1577/85, όπως ισχύει, στην κάλυψη και στο συντελεστή δόµησης
του οικοπέδου που έχει πραγµατοποιηθεί προσµετρώνται τα υπάρχοντα κτίσµατα, νοµίµως υφιστάµενα ή όχι.

Εποµένως κατά την έκδοση οικοδοµικής αδείας προσθήκης σε συνιδιόκτητα οικόπεδα, είναι απαραίτητο να
υπολογιστούν στο σ.δ. και στην κάλυψη του οικοπέδου όλα τα υπάρχοντα κτίσµατα.
Κατ’εξαίρεση στην περίπτωση που κάποιο από τα κτίσµατα είναι αυθαίρετο και έχει υπαχθεί στη
ρύθµιση του Ν.4014/2011, εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει µετά τη
συµπλήρωσή της µε την παρ.2 του άρθρου 51 του Ν.4030/2011, σύµφωνα µε την οποία στην περίπτωση που
το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες και έχει συσταθεί ή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισµό των πολεοδοµικών µεγεθών που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια
κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη.
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εµπρόθεσµα η
διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4014/2011, εφαρµόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις.
Ε. ∆: O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1) Χρον. Αρχείο
2) ∆.Ο.Κ.Κ / B
3) Βαγενάς Μ.
4) Τσαρτινογλου Ε.
5) Ιστότοπο ΥΠΕΚΑ
(ενηµέρωση Υ∆ΟΜ)
Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ

Leave a Reply