Ψηφίστηκε διάταξη για τις αμοιβές μηχανικών

Στο νόμο “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”, που ψηφίστηκε στις 31/1 από τη Βουλή, περιλαμβάνεται η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 5, η οποία αναφέρει : “8. Η παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 3919/2011 καταργείται”.
Η καταργηθείσα διάταξη ανέφερε το εξής :

“Η Δ.Ε. του ΤΕΕ, όταν περιέρχεται στην αντίληψή της περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης, της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες. Εφόσοσν οι εξηγήσεις του ενδιαφερομένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Δ.Ε. του ΤΕΕ μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείμενες διατάξεις”.

Πηγή

Leave a Reply